Members of the Committee

Mrs. Amee Pandya

Mr. Jayraj Shah

Mihir Pandya

Mihir Shah

Nilesh Desai

Praful Pandya

Vaibhav Gandhi

Shashikant Parekh

Shaishav Desai

Ridham Desai

Rajubhai Bahabhor

Raju Mehta

Rajesh Sahetai